Complex networks:

Šošić;, M. CUDA implementacija algoritma za širenje epidemija u mrežama, 2011 (pdf

Kušević, K. Određivanje središnjih čvorova u kompleksnim mrežama i primjene, 2010 (pdf)

Šter, S. Sigurnost podataka na socijalnim mrežama - Facebook, 2010 (pdf

Komljenović, M. Zajednice u mrežama, 2009 (pdf)

Tus, A. Uvod u izradu Facebook aplikacija, 2009 (pdf)

Miloš, I.  Klasično modeliranje epidemija, 2008 (pdf)

Kvastek, I. Condor, 2008 (pdf)

Buljević, I. Širenje epidemija u mrežama, 2008 (pdf)

Beblek, A. Carević, B. Metode prepoznavanja tematike teksta na osnovu sadržaja, 2008 (pdf)

Antulov-Fantulin, N. Analiza propagacije virusa u mrežama, 2007 (pdf)

Glavinić,  D. Osnovna svojstva kompleksnih mreža i njihova primjena, 2007 (pdf)

Novakovć. M. Primjena kompleksnih mreža na paketnom stablu Debian distribucije, 2007 (pdf)

Piškorec, M. Modeli rasta kompleksnih mreža, 2007 (pdf

Vidaković, P. Primjena kompleksnih mreža u proužavanju proteinskih interakcija, 2007 (pdf)

Bioinformatics:

Žužić, G. Usporedba DNA sekvenci Smith Waterman algoritmom, 2011 (pdf)

Hucaljuk, J. Programiranje masivno paralelnih procesora,  2011 (pdf)

Ilić, Z. Algoritmi za next generation sequencing, 2011 (pdf

Bulović, A. Korištenje skrivenih Markovljevih modela pri poravnavanju niza proteina, 2011 (pdf

Županović, V. računalne metode za detekciju gena, 2011 (pdf

Ogrizek-Tomaš, M. Evolucija i uspoređivanje sljedova proteina, 2011 (pdf

Rakipović, A. Sustavi za rješavanje problema pristupa podacima, 2011 (pdf)

Kajić, I. Uloga bioinformatike u dizajniranju lijekova, 2010 (pdf)

Domazet, F. Utjecaj biologije na razvoj računarstva, 2010 (pdf)

Sović, I.  Metode optimizacije i nadogradnje postojećeg PDT sustava, 2009 (pdf)

Piškorec, M.  Programiranje na GPU procesorima uz pomoć CUDA arhitekture, 2009 (pdf)

Petrović, J. Neredundantni skupovi proteina u bioinformatici, 2009 (pdf)

Čurić, J. Pregled metoda u području prianjanja proteina, 2009 (pdf)

Čolić, D. Paralelno programiranje u programsku jeziku R, 2009 (pdf)

Antulov-Fantulin, N.  Paralelno programiranje na Cell procesoru, 2009 (pdf)

Čanadi, I. Algoritmi za poravnavanje dviju sekvenci,  2009 (pdf)

Rakipović, A. Sinteza DNA, 2009 (pdf)

Puđa, T. Predviđanju otapalu dostupnog područja površine proteina, 2008 (pdf)

Čolić, D. Upotreba metoda obrade informacija za analizu i predviđanje sekundarni i tercijarnih struktura proteina, 2007 (pdf

Dokleja, M. Računalne metode u istraživanju nekodirajuće RNA, 2007 (pdf)

Jakus, I. Pregled trenutnih dostignuća i problema u području dokiranja proteina, 2007 (pdf

Oković, T. Algoritmi za otkrvanje hinge regija na proteinima, 2007 (pdf

Perše, M. Pregled trenutnih dostignuća u području dokiranja proteina (surface matching), 2007 (pdf)

Prebeg, I. Predikcija sekundarne strukture proteina korištenjem data mining metode, 2007 (pdf)